I fəsil


II fəsil


III fəsil


IV fəsil


V fəsil


VI fəsil
İnformasiya sistemləri. Verilənlər bazası
İnformasiyanın sisteminin arxitekturası
Verilənlər bazasının layihələndirilməsi
Verilənlərin modeli
Verilənlərin relyasiya modeli
Relyasiya strukturlu verilənlər bazasının əsas cəhətləri
Nisbətlərin normallaşdırılması
Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri
Fərdi kompüterlər üçün VBİS-lər
VBİS-in linqvistik vasitələri
Verilənlər lüğəti
Proqram vasitələri
Verilənlər bazasının administratoru


VII fəsil


VIII fəsil


IX fəsil