Verilənlər bazasının administratoru


VB-nin layihələndirilməsinin, reallaşdırılmasının və fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsinə və yerinə yetirilməsinə, həmçinin verilənlərin saxlanmasına cavabdehliyi VB-nin administratoru daşıyır. VBA-nın funksiyalarına daxildir:

-          Konseptual sxemin tərtibi

-          Daxili sxemin tərtibi

-          İstifadəçilərlə qarşılıqlı əlaqə

-          Verilənlərin təhlükəsizliyi və tamlığı

-          Ehtiyat surətin çıxarılması və bərpa proseduru

-          Məhsuldarlığın təmini və dəyişən tələblərə reaksiya

 


Əlaqəli mövzular


Hüquqi baxımdan qorunmur © 2016 Rəşad Həsənov